วารสารสถาบันฯ

งานวิจัยและนวัตกรรม

 • โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
   โครงการวิจัยเกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเล
            
  1. กระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตรัง  (ฉบับเต็ม)
            2. ​​การศึกษาคุณภาพน้ำและดินตะกอนที่เหมาะสมต่อความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลในประเทศไทย (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)

            3. ประชาคมแหล่งหญ้าทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลสงขลา (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            4. พะยูนและหญ้าทะเล (ฉบับเต็ม)
 • โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  โครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการขยะ
            1. กระบวนการฝึกอบรมการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            2. การจัดการโครงการคัดแยกเพื่อรีไซเคิล (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับเล จังหวัดอุตรดิตถ์ (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            4. การส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            5. ความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอย(บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            6. 
  โมเดลการจัดการขยะชุมชน (ฉบับเต็ม)
    บทความเกี่ยวกับการจัดการขยะ
            1. การจัดการและการคัดแยกขยะ (บทความวิชาการ)
            2. วิชาการขยะมูลฝอยชุมชนปัญหาใหญ่ที่ประเทศกำลังเผชิญ (บทความวิชาการ) 
 • โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  บทความ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
            1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
            2. ผลสภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลบริเวณฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน (ดาวน์โหลดเอกสาร)
            3. ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • งานวิจัยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

               1. ผลของระยะเวลาในการแช่น้ำทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝัก โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata)  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
               2. การศึกษาความเข้มของแสงสว่างในห้องปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ดาวน์โหลดเอกสาร)