ภาษาไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่

สวนสัตว์

   สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสวนสัตว์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสัตว์ท้องถิ่นของภาคใต้เพื่อการเพาะขยายพันธุ์และศึกษาทางด้านชีววิทยาของสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม

     ปัจจุบันสวนสัตว์มีสัตว์อยู่หลายชนิดทั้งสัตว์บก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์ปีก โดยเฉพาะสัตว์ปีกนั้นสถาบันฯ ได้จัดแสดงสวนนก (Trang Bird Park) ที่มีนกหายากนานาชนิดไว้ให้ได้ศึกษา เช่น นกเงือก นกอินทรีย์ นอกจากนั้นมีกิจกรรมสนุก ๆ  มากมาย เช่น กิจกรรมการให้อาหารแพะ แกะ พร้อมถ่ายรูปกับสัตว์นานาชนิด