วารสารสถาบันฯ

หน่วยงานภายใน

งานบริหารงานทั่วไป

 • หน่วยงานธุรการ/ สารบรรณ
 • หน่วยงานบุคลากร
 • หน่วยการเงินบัญชี
 • หน่วยงานนโยบายและแผน
 • หน่วยงานพัสดุ
 • หน่วยงานประกันคุณภาพ/ งาน 5 ส
 • หน่วยงานประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หน่วยงานจัดหารายได้
 • หน่วยงานอาคารสถานที่/ซ่อมบำรุง


งานวิจัยและบริการทางวิชาการ

 • หน่วยจัดนิทรรศการ
 • หน่วยศึกษาทรัพยากรชายฝั่ง
 • หน่วยศึกษาทรัพยากรทางทะเล
 • หน่วยศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง


งานพิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์

 • หน่วยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
 • หน่วยสวนสัตว์
 • หน่วยแสดงความสามารถสัตว์