วารสารสถาบันฯ

บ่ออนุบาลสัตว์น้ำขนาดใหญ่

     บ่ออนุบาลสัตว์น้ำเป็นสถานที่อนุบาลเต่าทะเลขนาดใหญ่ซึ่งหน่วยงานทั้งภายในและต่างจังหวัดจัดส่งมาเพื่อนำมาอนุบาลไว้ภายในบ่อขนาดใหญ่มีขนาดพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตร ให้ผู้สนใจศึกษาถึงวงจรชีวิตของเต่าทะเล ปัจจุบันมีเต่าที่อนุบาล 2 ชนิด คือ เต่ากระ 3 ตัว และเต่าตนุ 3 ตัว