วารสารสถาบันฯ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม  เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสถาบัน ฯ ได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยรวมถึงการปลูกฝังค่านิยมในการรักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยอันดีงาม ดังนี้

     1. โครงการจัดแสดงดนตรีไทยในวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ ช่วงวันที่ 14-15 เม.ย. 2558  ควบคุมโดย น.ส. จิตตมาส ฤทธิเดช

 

     2. โครงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  ในวันที่ 14 เม.ย. 2558  ควบคุมโดย น.ส. สุภาวดี กลับใหม่

 

     3. โครงการกิจกรรมวันเด็ก  ในวันที่ 10 ม.ค. 2558  ควบคุมโดย น.ส. จิตตมาส ฤทธิเดช

  

     4. โครงการด้านการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล

  

    5โครงการศึกษาและชันสูตรการตายของสัตว์ทะเล