ภาษาไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่

ห้องเรียนรู้ชีววิทยาพะยูนและหญ้าทะเล

       พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทยซึ่งจังหวัดตรังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่า เมืองหลวงของพะยูน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยมีการรวบรวมความรู้ด้านชีววิทยาของพะยูนและหญ้าทะเล รวมทั้งเก็บซากพะยูนไว้ศึกษาและจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอีกด้วย

       ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยได้จัดนิทรรศการห้องเรียนรู้พะยูนและหญ้าทะเลไว้ 1 ห้อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพะยูนได้อย่างใกล้ชิด