ภาษาไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และการให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้

พันธกิจ    

 1. กำหนดนโยบาย แผนการวิจัย พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
 2. กำหนดนโยบาย แผนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. รวบรวม และทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
 4. กำหนดนโยบายแผนการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
 5. รวบรวม พิจารณางานการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเสนอของบประมาณผ่านมหาวิทยาลัยฯ
 6. จัดทำแหล่งศึกษาและวิจัยภาคสนามให้กับนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป
 7. จัดแสดงและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
 8. จัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 9. เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาสาขาการประมง สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาบริหารธุรกิจ สาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    10. ประสานกับหน่วยงานในวิทยาเขต และหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์ 

 1. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและขยายไปสู่ระดับภูมิภาค
 2. เพื่อปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและขยายไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและวิจัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนการเผยแพร่วิทยาการ การบริการทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคง
 5. เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาเรียนรู้ ฝึกงาน ฝึกอบรมบุคลากร ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชน โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และการแสดงความสามารถสัตว์น้ำ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น
 6. เป็นแหล่งค้นคว้าและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

กลยุทธ์

 1. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้เพียงพอ
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรฝึกอบรมในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการฝึกอบรมตามสายงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 5. ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเพิ่มศักยภาพของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (Research Unit)
 7. จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
 8. จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
 9. ส่งเสริมโครงการวิจัยและนวัตกรรมและงานวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 10. จัดทำฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

             ภาพพะยูน  หมายถึง ความเป็นตัวแทนของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาในจังหวัดตรังและใกล้สูญพันธุ์

สีประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             สีเขียว สีน้ำเงิน หมายถึง  ตัวแทนของสิ่งแวดล้อมทางบกและทางทะเล