วารสารสถาบันฯ

โครงการบริการวิชาการของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นการให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่าหรือให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นแนวทางและข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การบริการ เช่น ให้คำปรึกษา การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามหรือชี้แนะสังคม

      ดังนั้นเพื่อตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตตรัง จึงจัดโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าขึ้นมา ดังนี้

  • โครงการการจัดการขยะ

   โครงการการจัดการขยะเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2556  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงต่อวิธีการคัดแยกขยะ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยบริหารจัดการขยะให้มีคุณภาพสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และเพื่อลดปัญหาขยะที่จะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

  •    ภาพกิจกรรมปี 2556  

  

  •     ภาพกิจกรรมปี 2557  

 

  •    ภาพกิจกรรมปี 2558