ภาษาไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก่อตั้งเมื่อปี   พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีรูปแบบการบริหารและการดำเนินงานในทำนองเดียวกับสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และให้เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Natural Resources and Environment Institute”