สำหรับเจ้าหน้าที่

บุคลากร

 

ที่  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1             นายปรีดา เกิดสุข             ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2     ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ             รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
3             นายจรัญ บุญรงค์             นักวิชาการประมง
4             นายสมภพ ยี่สุ่น             นักวิชาการประมง
5             นายภากรณ์ จู้ห้อง             นักวิชาการประมง
6             นางสาวสุภาวดี กลับใหม่             นักวิชาการประมง
7             นายสุริยะ ตาเตะ             นักวิชาการประมง
8             นายธานี สังฆะวัง             นักวิชาการประมง
9             นางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10             นางสาวธนาภรณ์ ว่องวรานนท์              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11             นางสาวชรินรัตน์ ผกามาศ             นักประชาสัมพันธ์
12             นางกันต์กนิษฐ์  แสนพานิช             นักประชาสัมพันธ์
13             นางสาววิศนี รัตนอร่ามสวัสดิ์             นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14             นายจักรพันธ์ มากนคร             นักวิชาการคอมพิวเตอร์
15             นายพงษ์พันธ์  โชติพันธ์             นักวิชาการช่างศิลป์
16             นายธัชชัย สุขยัง             นักวิทยาศาสตร์
17             นายวิชาญ ธรรมเนียม             ช่างไฟฟ้าและประปา
18             นายสายันต์ กกแก้ว             ช่างเชื่อมและโลหะ
19             นางสาวศิริภาภรณ์ จตุรงค์เรือง             ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
20             นางสาวจิรวรรณ์ ด้วงเมือง             ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
21             นางสาวนิภาพร แสงสีจันทร์             ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
22             นางสาวเรณู  รอดรัตน์             ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
23             นางวารุณี  ยี่สุ่น             ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
24             นายทวิช สนธิวรรณ             ผู้ปฏิบัติงานประมง
25             นายชนนวิทย์ ช่วยธานี             ผู้ปฏิบัติงานประมง
26             นายนพรัตน์ ทิพย์ศรี             ผู้ปฏิบัติงานประมง
27             นายถาวร แสงสีจันทร์             ผู้ปฏิบัติงานประมง
28             นายปฐมพร นาคเกลี้ยง             ผู้ปฏิบัติงานประมง
29             นายสุทิน เพชรดี             ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
30             นางภู เพชรดี             ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
31             นางณัฐกานต์ บำรุงหม้อ             ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
32             นางสาวพิมพร แสงจันทร์             ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
33             นายชินวัตร แสงจันทร์             ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
34             นายไชยเชษฐ์ ช่วยธานี             มัณฑนากร
35             นางสาวมนตรี ปิ่นภักดี             ผู้ปฏิบัติงานประมง
36             นางอัญชลี ธรรมเนียม             ผู้ปฏิบัติงานประมง
37             นายศราวุฒิ ทองเดช             ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์
38             นายชูชาติ ตรงบาตัง             ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป