วารสารสถาบันฯ

บุคลากร

 

ที่  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1             นายปรีดา เกิดสุข             ผู้อำนวยการสถาบันฯ
2     ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ             รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
3             นายจรัญ บุญรงค์             นักวิชาการประมง
4             นายสมภพ ยี่สุ่น             นักวิชาการประมง
5             นายภากรณ์ จู้ห้อง             นักวิชาการประมง
6             นางสาวสุภาวดี กลับใหม่             นักวิชาการประมง
7             นายสุริยะ ตาเตะ             นักวิชาการประมง
8             นายธานี สังฆะวัง             นักวิชาการประมง
9             นางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10             นางสาวธนาภรณ์ ว่องวรานนท์              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11             นางสาวชรินรัตน์ ผกามาศ             นักประชาสัมพันธ์
12             นางกันต์กนิษฐ์  แสนพานิช             นักประชาสัมพันธ์
13             นางสาววิศนี รัตนอร่ามสวัสดิ์             นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14             นายจักรพันธ์ คงนคร             นักวิชาการคอมพิวเตอร์
15             นายพงษ์พันธ์  โชติพันธ์             นักวิชาการช่างศิลป์
16             นายธัชชัย สุขยัง             นักวิทยาศาสตร์
17             นายวิชาญ ธรรมเนียม             ช่างไฟฟ้าและประปา
18             นายสายันต์ กกแก้ว             ช่างเชื่อมและโลหะ