วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสงกรานต์

ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง(ตรังอควอเรียม)

เสร็จสิ้นแล้วกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย

เสริ็จสิ้นไปด้วยดีกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายที่จัดขึ้นในวันที่ 13 เม.ย.

นศ.ม.ทักษิณ เรียนรู้เชิงปฏิบัติการผ่าซากสัตว์

อาจารย์ และ นศ.จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ จำนวน 23 คน เข้าขอรับความรู้เชิงปฎิบัติการพร้อมศึกษาขั้นตอนการผ่าซากสัตว์ตัวอย่าง (เต่าทะเล) โดยมี สพ.ญ.นัตติยา สังข์ศิริ สัตวแพทย์ประจำสถาบันฯ  นายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง และนายธัชชัย สุขยัง นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยา

ผอ.มอบเกียรติบัตรแก่ นศ.ฝึกสหกิจ

นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา ม.ราชภัฎยะลา ที่มาฝึกสหกิจศึกษาที่สถาบันฯ

ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แม้ว่าสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการดำเนินการเรียนการสอน แต่ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีดา เกิดสุข ก็ให้ความสำคัญต่องานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีนางกันต์กนิษฐ์ แสนพานิช ผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการชี้แจงผลการดำเนินงานในร

นิเทศสหกิจ นศ.ฝึกงาน

นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับอาจารย์จารุ นิคม และ ดร.มนทกานต์ พิมเสน อาจารย์ที่ปรึกษา จากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มานิเทศนักศึกษาที่มาฝึกสหกิจศึกษาที่สถาบันฯ เมื่อวันที่ 8 ม

ศาลแขวงทุ่งสง ปลูกป่าชายเลน

ศาลแขวงทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลและปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณป่าชายเลนของ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อคืนต้นไม้ให้กับธรรมชาติ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา

เยี่ยมชมศูนย์ อพ.สธ.

นักเรียนโรงเรียนบ้านปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง เข้าเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง โดยมีนายธัชชัย สุุขยัง เป็นวิทยากรบรรยาย และนำเยี่ยมชม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) Cop ที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) Cop ที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการ ภายใต้หัวข้อเรื

KM การแต่งกายเพื่องานบริการ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 พนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานด้านการบริการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop งานบริการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกาย เพื่อให้พนักงานในส่วนงานออฟฟิตและส่วนงานภาคสนามมีการแต่งกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ที่มาเข้าเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

Pages