วารสารสถาบันฯ

พนักงาน สทส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ณ ลันตา รีสอร์ท

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่พนักงานสถาบันฯ เมื่อวันที่ 27-29 พ.ย. 2562 ณ ลันตา รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมีนายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดโครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากร การจัดโครงการนี้เพื่อให้พนักงานฯ ได้ระดมความคิดร่วมกันในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานและจัดทำงบประมาณของสถาบันฯ ต่อไป

Date: 
Friday, December 6, 2019 - 10:45