วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน

          เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน ณ ห้อง M1 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านงานบริการ โดย ดร.ชารินี ใจเอื้อ และอาจารย์อินทิรา ไพรัตน์ อาจารย์ประมหาวิทยาลัยสวนดุสิ

ดูแลพะยูนมาเรียม

สพ.ญ.ปิยะฉัตร บัวศรี สัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงเกาะลิบงเพื่อดูแลพะยูนมาเรียม ในช่วงวันที่ 15-20 ก.ค. 62

ผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัยลงพื้นที่หารือแนวทางเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพะยูน

          ทีมผู้บริหารของ มทร.ศรีวิชัย โดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.โกสินทร์      พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร.

ชาว มทร.ศรีวิชัย ให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่จัดโดย สทส.

 

นายสัตวแพทย์ประจำ สทส. ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ร่วมผ่าซากวาฬหัวทุย น้ำหนักกว่า 2,000 กิโล

          เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 สพ.ญ.ปิยะฉัตร บัวศรี สัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการประสานความร่วมมือจากกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน (ศวทม.) เพื่อลงพื้นที่ใน จ.

มือตบสถาบันฯ คว้าเหรียญเงินขุนเลเกมส์

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับ นายจักรพันธ์ คงนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสถาบันฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์"  ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทั่งสามารถคว้าเหรียญเงินประเภทการแข่งขันวอลเลย์บอลมาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้

สทส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ รอบรั้ว มทร.ศรีวิชัย ตรัง

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมานายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการ และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม“โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด ถนน ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคาร ตกแต่งภูมิทัศน์ และปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วม

จัดอบรมการคัดแยกขยะ สอนทำน้ำหมักชีวภาพ ณ เขาไม้แก้ว

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมโครงการการคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ และมลภาวะทางทะเล ให้แก่ชุมชนบ้านแหลมไทร ต. เขาไม้แก้ว อ. สิเกา. จ.

นักประชาสัมพันธ์ สทส.ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 นางกันต์กนิษฐ์ แสนพานิช นักประชาสัมพันธฺ์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการผลิตสื่อด้วยแอปพลิเคชั่น และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ข

สทส.จัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

          เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความน่าสนใจ และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การโชว์สัตว์แปลก กิจกรรมตักฝาพาเพลิน กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงรำกลองยาว จากบ้านพรุจูด อ.สิเก

Pages