วารสารสถาบันฯ

งานวิจัยและนวัตกรรม

 1.  
 • โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
   โครงการวิจัยเกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเล
            
  1. กระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตรัง  (ฉบับเต็ม)
            2. ​​การศึกษาคุณภาพน้ำและดินตะกอนที่เหมาะสมต่อความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลในประเทศไทย (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)

            3. ประชาคมแหล่งหญ้าทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลสงขลา (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            4. พะยูนและหญ้าทะเล (ฉบับเต็ม)
 • โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  โครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการขยะ
            1. กระบวนการฝึกอบรมการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            2. การจัดการโครงการคัดแยกเพื่อรีไซเคิล (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับเล จังหวัดอุตรดิตถ์ (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            4. การส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน (บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            5. ความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอย(บทที่ 1, 2, 3, 4, 5)
            6. 
  โมเดลการจัดการขยะชุมชน (ฉบับเต็ม)
    บทความเกี่ยวกับการจัดการขยะ
            1. การจัดการและการคัดแยกขยะ (บทความวิชาการ)
            2. วิชาการขยะมูลฝอยชุมชนปัญหาใหญ่ที่ประเทศกำลังเผชิญ (บทความวิชาการ) 
 • โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  บทความ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
            1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
            2. ผลสภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลบริเวณฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน (ดาวน์โหลดเอกสาร)
            3. ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • งานวิจัยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
          1. ผลของระยะเวลาในการแช่น้ำทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝัก โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata)  (ดาวน์โหลดเอกสาร) 
          2. การศึกษาความเข้มของแสงสว่างในห้องปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ดาวน์โหลดเอกสาร
          3ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร) ​​
          4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร) ​​​​
          5. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร) ​​
          6ผลของระดับความเข้มข้นของน้ำหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น(Caulerpa lentillifera)  (ดาวน์โหลดเอกสาร) ​​
          7. การสํารวจชนิดของสัตว์ปีก (นก) ที่พบภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
          8. การสร้างชิ้นงานปูนปั้นจากเม็ดโฟมเหลือใช้สาํหรับงานตกแต่ง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
          9. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว  ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
          10. ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • งานวิจัยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2564 
          1. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตรัง (Trang aquarium) (ดาวน์โหลดเอกสาร
          2. ชนิดของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าโกงกางใบเล็ก (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
          3ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpalentillifera) ที่เลี้ยงในตู้ปลา (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
          4. ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
          5. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19)  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   
 • งานวิจัยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2565
          1. การพัฒนาต้นแบบถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟิวเตอร์สำหรับเสี้ยงปลาสวยงาม (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
          2ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของต้นกล้าโกงกางใบเล็ก  (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
          3. ผลของปุ๋ยยูเรียในความเข้มข้นที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (ดาวน์โหลดเอกสาร)
          4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต่า Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascheron (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​ 
          5. 
  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​ 
          6. 
  การประดิษฐ์ชิ้นงานโดยวิธี Paper Mache เพื่อความคงทน และสวยงาม (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
          7. 
  การสำรวจชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (สัตว์ป่า) ที่พบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
          8. 
  ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
          9. การศึกษาพฤติกรรมในรอบวันของแมวน้ำ ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)