วารสารสถาบันฯ

ผู้อำนวยการสถาบันฯ เดินทางร่วมเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการประจำวิทยาเขตตรัง นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปหน่วยเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ อาคารวิทยาเขตตรัง โดยผลการคะแนนพบว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 นายนิคม อ่อนสี ได้คะแนน 41 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 นางอารยา แสงสีจันทร์ ได้คะแนน 38 คะแนน และมีผู้ไม่ลงคะแนน 10 คะแนน บัตรเสีย 2 คะแนน

Date: 
Wednesday, November 20, 2019 - 11:00