วารสารสถาบันฯ

ผู้อำนวยการสถาบันฯ ต้อนรับผู้อบรมนักบริหารการทูต

          นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ในการเข้าอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการทูต การต่างประเทศ และการบริหารภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะผู้แทนประเทศให้แก่นักการทูตที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งระดับบริหาร และเปิดโอกาสให้ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีมิติของงานด้านการต่างประเทศเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

Date: 
Thursday, September 12, 2019 - 11:30