วารสารสถาบันฯ

KM การเขียนขอจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)​ เรื่อง การเขียนขอจัดซื้อจัดจ้าง โดยพนักงานสถาบันฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียนจัดซื้อจัดจ้างของตนเอง แล้วนำมาสู่การสรุปแนวปฏิบิติที่ดีเพื่อวางเป็นแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันฯ ให้มีมาตรฐาน ซึ่งทางกลุ่มได้นำองค์สรุปนี้มาพัฒนาต่อเป็นการเขียนจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาการเรียกดูข้อมูลและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

 
Date: 
Tuesday, August 27, 2019 - 19:45