วารสารสถาบันฯ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน

          เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน ณ ห้อง M1 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านงานบริการ โดย ดร.ชารินี ใจเอื้อ และอาจารย์อินทิรา ไพรัตน์ อาจารย์ประมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และให้ลงมือปฏิบัติคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ในหน่วยงานซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ต่อยอดสร้างเป็นชิ้นงานให้กับหน่วยงานต่อไป

Date: 
Friday, July 26, 2019 - 15:00