วารสารสถาบันฯ

ผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัยลงพื้นที่หารือแนวทางเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพะยูน

          ทีมผู้บริหารของ มทร.ศรีวิชัย โดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.โกสินทร์      พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ อ.ปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือพะยูน กรณีฉุกเฉินเมื่อต้องนำมาอนุบาลดูแล และเยี่ยมชมศูนย์พะยูนและหญ้าทะเล ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา

Date: 
Tuesday, July 23, 2019 - 15:15