วารสารสถาบันฯ

นักประชาสัมพันธ์ สทส.ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 นางกันต์กนิษฐ์ แสนพานิช นักประชาสัมพันธฺ์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการผลิตสื่อด้วยแอปพลิเคชั่น และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ณ ริมนที รีสอร์ท จ.ตรัง

Date: 
Monday, May 27, 2019 - 14:45