วารสารสถาบันฯ

รองผู้อำนวยสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ตำบลน้ำผุด

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ  เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดการน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในสถานที่ผลิตกล้วยฉาบเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานมีการลงพื้นที่ใน ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

Date: 
Thursday, April 11, 2019 - 09:00