วารสารสถาบันฯ

ค่ายวิทย์ สทส. กับ นร.รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยรูปแบบกิจกรรมเน้นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมกับเปิดโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม

Date: 
Monday, June 4, 2018 - 14:00