วารสารสถาบันฯ

จัดอบรมการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข

          เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุขให้กับบุคากร โดย อ.ปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ คือ อ.ชารินี ใจเอื้อ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ตั้งตรัง และอ.สุญาพร ล้อตระกูล อาจารย์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง ความรู้ที่ได้สามารถนำไปพัฒนาทักษะการบริการแก่นักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Date: 
Friday, June 1, 2018 - 15:30