วารสารสถาบันฯ

เยี่ยมชมศูนย์ อพ.สธ.

นักเรียนโรงเรียนบ้านปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง เข้าเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง โดยมีนายธัชชัย สุุขยัง เป็นวิทยากรบรรยาย และนำเยี่ยมชม

Date: 
Friday, March 2, 2018 - 11:30