วารสารสถาบันฯ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) Cop ที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) Cop ที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการ ภายใต้หัวข้อเรื่องระบบติดตามความพึงพอใจระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วย โดยมีบุคลากรของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

Date: 
Thursday, February 1, 2018 - 14:00