วารสารสถาบันฯ

การผ่าชันสูตร “Spinner dolphin” (โลมากระโดด) สัตว์ทะเลหายาก

  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมการสาธิตการผ่าชันสูตร “Spinner dolphin” (โลมากระโดด) สัตว์ทะเลหายากโดย ผศ.น.สพ. สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ อาจารย์จากหน่วยพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สาธิตการชันสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมจากนานาประเทศได้ร่วมฝึกปฎิบัติ

Date: 
Tuesday, June 28, 2016 - 13:30