วารสารสถาบันฯ

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 58

    วันที่ 21 พ.ย. 57  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี 58 ขึ้น  เพื่อนำกระบวนการจัดทำและนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติระหว่างส่วนงาน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานโดยใช้แผนกลยุทธ์ที่สามารถนำ แผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีวิทยากรบรรยายความรู้ในครั้งนี้ คือ นางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Date: 
Wednesday, January 7, 2015 - 10:00