วารสารสถาบันฯ

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง มาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกและภายใน

    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดทำการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง มาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกและภายใน  โดยนางสาวธนาภรณ์ ว่องวรานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การพิมพ์หนังสือราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง  ตามมาตรฐานต่อไป 

Date: 
Sunday, September 21, 2014 - 11:30