วารสารสถาบันฯ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ

    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 25557  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ ขึ้น โดยนางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้ความรู้ด้านบริการ  

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, August 22, 2014 - 15:00