วารสารสถาบันฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะมะม่วง จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง ได้ต้อนรับคณะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะมะม่วง ที่ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นวัตกรรมจากนอกสถานที่ ให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง

Date: 
Friday, July 18, 2014 - 10:15