วารสารสถาบันฯ

คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลตรังเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ

    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลตรัง จำนวน 250 คน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งธรรมชาติอย่างแท้จริง เรียนรู้การอนุรักษ์ ปกป้อง สัตว์น้ำ พืชน้ำ นาน นาน ชนิด และเข้าร่วมทำกิจกรรมกับแมวน้ำแสนน่ารักในครั้งนี้ด้วย 

Date: 
Thursday, July 10, 2014 - 11:00