วารสารสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะจากครัวเรือน

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยเขตตรัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และตระหนักถึงมลภาวะ มลพิษที่กำลังจะเกิดขึ้นแก่ชุมชน โดยมี อาจารย์กมลวรรณ โชติพันธุ์ จากสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้ให้ความรู้ ณ โรงเรียนบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง

Date: 
Thursday, June 12, 2014 - 12:15