วารสารสถาบันฯ

โครงการพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดทำโครงการพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมี อาจารย์สุญาพร ล้อตระกูล และอาจารย์ลลิตา อมรเหมานนท์ เป็นวิทยากรพิเศษ จากสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Date: 
Thursday, June 12, 2014 - 11:15