วารสารสถาบันฯ

COP การบริหารจัดการ

COP การบริหารจัดการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ปีการศึกษา 2561 (KM เรื่อง ระบบตรวจสอบสถานการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) ดาวน์โหลด

- ปีการศึกษา 2561 (KM เรื่อง เทคนิคการออกแบบโพสเตอร์เพื่องานประชาสัมพันธ์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) ดาวน์โหลด บทที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7

- ปีการศึกษา 2562 (KM เรื่อง การเขียนขอจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลดแนวปฎิบัติ  1

- ปีการศึกษา 2563 (KM เรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสถาบันฯ) ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติ