วารสารสถาบันฯ

COP บริการวิชาการ

COP บริการวิชาการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         ปีการศึกษา 2562 (KM เรื่อง เทคนิคการจัดตกแต่งสถานที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด

1. เทคนิคการจัดนิทรรศการภายในอาคารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ดาวน์โหลด
2.  
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในสถาบันฯ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว (เอกสารดาวน์โหลด 1 , 2)