วารสารสถาบันฯ

โครงการบริการวิชาการของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นการให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่าหรือให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นแนวทางและข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การบริการ เช่น ให้คำปรึกษา การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามหรือชี้แนะสังคม

      ดังนั้นเพื่อตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตตรัง จึงจัดโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าขึ้นมา ดังนี้

  • โครงการการจัดการขยะ

   โครงการการจัดการขยะเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2556  จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงต่อวิธีการคัดแยกขยะ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยบริหารจัดการขยะให้มีคุณภาพสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และเพื่อลดปัญหาขยะที่จะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

 

  

         

  • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบจังหวัดตรัง

    สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้องค์ความรู้ในเรื่องของด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วย เช่น การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตนักเก็ตปลาก็นำเอาองค์ความรู้ทางด้านการทำหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพมาใช้เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้ส่วนที่เหลือใช้จากการทำนักเก็ดปลามาทำเป็นหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้รดผัก และต้นไม้ที่ปลูกไว้ขายโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยังทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งอีกด้วยการจัดการของเสียในสถานที่ผลิตได้นำเอาองค์ความรู้การทำบ่อบำบัดของเสียโดยใช้จุลินทรีย์เข้ามาช่วยย่อยสลายไขมันและโปรตีนที่เกิดจากการทำความสะอาดวัตถุดิบในการทำนักเก็ดปลาและสามารถนำเอาตะกอนที่ตกตะกอนไปเป็นปุ๋ยใช้ใส่พืชสวนได้อีก และการจัดการน้ำใช้ในการอุปโภคในสถานที่ผลิตเพื่อผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเตรียมพร้อมในการของมาตรฐานผลิตของกระทรวงสาธารณสุข (อย)  ต่อไป