วารสารสถาบันฯ

จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

ขั้นตอนการจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

1.เข้ามายังเว็บไซต์ สถาบันทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://nrei.rmutsv.ac.th/th

2. คลิ๊กที่เมนู จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง 

3.เข้ากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ (รายละเอียดดังนี้) 

    3.1 ชื่อหน่วยงาน                                          3.5 e-mail โรงเรียน หรือผู้ประสาน

    3.2 ที่อยู่หน่วยงาน                                        3.6 วันที่เข้าชม

    3.3 ชื่อ นามสกุล (ผู้ประสาน)                          3.7 จำนวนที่ต้องการเข้าชม (คน)

    3.4 เบอร์ติดต่อหน่วยงาน (ผู้ประสาน)              3.8 รอบการแสดงความสามารถสัตว์ (แมวน้ำ)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ฉบับเต็ม