วารสารสถาบันฯ

ระเบียบการรับหนังสือฝึกงาน

  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความยินดีที่จะรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกมหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน  ดังเอกสารแนบ