วารสารสถาบันฯ

บ่ออนุบาลสัตว์น้ำขนาดใหญ่

     บ่ออนุบาลสัตว์น้ำเป็นสถานที่อนุบาลสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ปัจจุบันอนุบาลเต่าทะเลที่หน่วยงานทั้งภายในและต่างจังหวัดจัดส่งมาเพื่อนำมาอนุบาลไว้ภายในบ่อขนาดใหญ่มีขนาดพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตร ให้ผู้สนใจศึกษาถึงวงจรชีวิตของสัตว์