วารสารสถาบันฯ

หน่วยงานภายใน

งานบริหารงานทั่วไป

 • หน่วยธุรการและสารบรรณ
 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยพัสดุ
 • หน่วยบุคลากร
 • หน่วยนโยบายและแผน
 • หน่วยประกันคุณภาพ
 • หน่วยงานประชาสัมพันธ์
 • หน่วยสารสนเทศ

งานวิชาการและงานวิจัย

 • หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการ
 • หน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • หน่วยส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

งานจัดแสดงและหารายได้

 • หน่วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • หน่วยสวนนก
 • หน่วยแสดงความสามารถสัตว์
 • หน่วยสัตว์ทะเลหายาก
 • หน่วยจัดหารายได้