สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

งานวิจัยและนวัตกรรม

โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการวิจัยเกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเล

กระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตรัง  (ฉบับเต็ม)
การศึกษาคุณภาพน้ำและดินตะกอนที่เหมาะสมต่อความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลในประเทศไทย (บทที่ 12345)
ประชาคมแหล่งหญ้าทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลสงขลา (บทที่ 12, 3, 4, 5)

โครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการขยะ

กระบวนการฝึกอบรมการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย (บทที่ 12345)
การจัดการโครงการคัดแยกเพื่อรีไซเคิล (บทที่ 1, 2, 345)​​
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับเล จังหวัดอุตรดิตถ์ (บทที่ 12345)​​
การส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน (บทที่ 12345)
ความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอย(บทที่ 12345)
โมเดลการจัดการขยะชุมชน (ฉบับเต็ม)

บทความเกี่ยวกับการจัดการขยะ

การจัดการและการคัดแยกขยะ (บทความวิชาการ)
วิชาการขยะมูลฝอยชุมชนปัญหาใหญ่ที่ประเทศกำลังเผชิญ (บทความวิชาการ)

บทความด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
ผลสภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลบริเวณฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน (ดาวน์โหลดเอกสาร)
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)

งานวิจัยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2566


การประดิษฐ์ชิ้นงานโดยวิธี Paper Mache เพื่อความคงทน และสวยงาม (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
การสำรวจชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (สัตว์ป่า) ที่พบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
การศึกษาพฤติกรรมในรอบวันของแมวน้ำ ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)

งานวิจัยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2565


การพัฒนาต้นแบบถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟิวเตอร์สำหรับเสี้ยงปลาสวยงาม (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​​​
ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของต้นกล้าโกงกางใบเล็ก  (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
 ผลของปุ๋ยยูเรียในความเข้มข้นที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (ดาวน์โหลดเอกสาร)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต่า Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascheron (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​ 
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​ 

งานวิจัยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2564


การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตรัง (Trang aquarium) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
ชนิดของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าโกงกางใบเล็ก (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpalentillifera) ที่เลี้ยงในตู้ปลา (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19) ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)

งานวิจัยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2563


ผลของระยะเวลาในการแช่น้ำทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝัก โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata)  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
การศึกษาความเข้มของแสงสว่างในห้องปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลของระดับความเข้มข้นของน้ำหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น(Caulerpa lentillifera)  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
การสํารวจชนิดของสัตว์ปีก (นก) ที่พบภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
การสร้างชิ้นงานปูนปั้นจากเม็ดโฟมเหลือใช้สาํหรับงานตกแต่ง (ดาวน์โหลดเอกสาร)​​
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว  ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง (ดาวน์โหลดเอกสาร)

neri_logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ตั้ง : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) : 084-848-7155
อีเมล์จองเข้าชม Aquarium : nrei.ticket@gmail.com

Back to top arrow