สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศจัดตั้งสถาบันฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และสร้างความการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Natural Resources and Environment Institute


nrei_Logo

ตราสัญลักษณ์
ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • พะยูน หมายถึง ความเป็นตัวแทนของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาในจังหวัดตรังและใกล้สูญพันธุ์
  • สีประจำ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสีเขียว สีน้ำเงิน หมายถึง ตัวแทนของสิ่งแวดล้อมทางบกและทางทะเล
neri_logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ตั้ง : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) : 098-016-1076
อีเมล์จองเข้าชม Aquarium : nrei.ticket@gmail.com

Back to top arrow