สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา


แหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หลอมรวมวัฒนธรรม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ปณิธาน


ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ สถาบันฯ แห่งนี้จะถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกด้านที่มีเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์


สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรเผยแพร่ความรู้ บริการทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยด้านการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

ตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ค่านิยมหลัก

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เอกลักษณ์

รับผิดชอบหน้าที่  มีทักษะปฏิบัติ  มุ่งมั่นพัฒนางาน

nrei_Logo

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

1. เป็นสถานที่ส่งเสริมความรู้ ให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
2. เป็นสถานที่วิจัย โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เป็นสถานที่สนับสนุนงานทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในภาคใต้
4. เป็นสถานที่จัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สถานที่ศึกษาสัตว์ปีก หน่วยจัดแสดงความสามารถสัตว์และหน่วยศึกษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงหน่วยศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. ความรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการเผยแพร่ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. เยาวชนและประชาชนทุกระดับได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
3. นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติการที่สร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. นักวิจัยและนักศึกษามีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมความสมบูรณ์เพื่อใช้รองรับการทำงานวิจัยและการจัดการศึกษาร่วมในระดับบัณฑิตศึกษา
5. ผลผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงกับชุมชนท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
2. การปลูกจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
3. ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
4. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานระดับชาติ

1. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

  • พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้เพียงพอ
  • พัฒนาห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาการบริหารจัดการ

  • ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการฝึกอบรมตามสายงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  • เพิ่มศักยภาพการวิจัยของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

  • จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • จัดทำฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการ

  • จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและยั่งยืน
  • จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

5. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม

  • ส่งเสริมโครงการวิจัย นวัตกรรม และงานวิจัย
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่
neri_logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ตั้ง : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) : 084-848-7155
อีเมล์จองเข้าชม Aquarium : nrei.ticket@gmail.com

Back to top arrow