มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทยสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในความเห็นชอบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมงชำนาญการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมกับ โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายพงษนรินทร์ แสงทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ และนางสาวธิตินันท์ สุขใจ คุณครูผู้รับผิดชอบ กิจกรรมโครงการห้องเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทยสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  พร้อมด้วยคณะนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ หวงแหน ทรัพยากรทางทะเลและรู้จักแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนได้เรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมห้องเรียนรู้ให้มีความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านฐานการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมบรรยายความรู้ในหัวข้อ สภาพภูมิศาสตร์และสภาพทั่วไปเกี่ยวกับชายฝั่งทะเล  เรียนรู้สัตว์ทะเลภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ชมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมจิตอาสาร่วมรณรงค์ปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา  ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกที่ดีฟื้นฟูภูมิทัศบริเวณชายฝั่งทะเล บรรยายความรู้การนำขยะจากท้องทะเลให้เกิดประโยชน์ และกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อร่วมนำเสนอชิ้นงาน Recycle to Re – Life  เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างจิตสำนึกในการนำขยะจากท้องทะเลกลับมาใช้ใหม่ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนสามารถนำขยะทะเลมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น กล่องใส่ปากกา และโคมไฟจากขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น