สทส. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมและให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน โรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง  

วันที่ 1 พ.ค. 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป  ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาด้านแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมรับฟัง รายงานผลการดำเนินงานการของโรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง และคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุนการฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติทางด้านพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง