สทส. มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง FTIR – Microscope เครื่องมือวิเคราะห์สารปนเปื้อน ไมโครพลาสติกประสิทธิภาพทรงพลัง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สทส.) มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการอบรมเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง FTIR – Microscope Fourier – Transform Infrared Spectroscopy  รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2567  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของ เครื่อง FTIR – Microscope Fourier – Transform Infrared Spectroscopy   เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ จำแนกประเภทของสารอินทรีย์สารอนินทรีย์และพันธะเคมีหรือหมู่ฟังก์ชั่น ในโมเลกุล ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาไมโครพลาสติกและสิ่งปนเปื้อนในสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก หอย เป็นต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนได้หลากหลายในผลิตภัณฑ์ประมง  สามารถต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าประมงในเชิงพาณิชย์  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของเครื่อง FTIR – Microscope แนวทางการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ และการสาธิต วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง การสกัดแยกไมโครพลาสติก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นอย่างดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พชร เพ็ชรประดับ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้เกียรติเป็นวิทยากร และนายสุรินทร  บุญรอด ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการอบรมตลอดโครงการดังกล่าว