ประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมทำข้อตกลง ตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567) ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติงานของสถาบันฯ