ร่วมประชุมและต้อนรับคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ร่วมต้อนรับนายสุรพล สร้างสมวงษ์ และนายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6  และนายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง