สทส. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะเชิงธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ด้วยแนวคิดยุคใหม่และการออกแบบจำลองธุรกิจ (Business Model)

วันที่ 21 มีนาคม 2567 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะเชิงธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ด้วยแนวคิดยุคใหม่และการออกแบบจำลองธุรกิจ (Business Model) โดยมี ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี เป็นประธาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2567     ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์งบประมาณในเชิงธุรกิจ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบโมเดลการหารายได้ในเชิงธุรกิจ            เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและช่องทางการหารายได้เข้าหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด