ต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Trang Aquarium

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ในความเห็นชอบของ ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ นายภากรณ์ จู้ห้อง นักวิชาการประมง และคณะบุคลากร ต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาเคมี-ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และผศ.ดร.พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้ควบคุม โดยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง การอนุบาลเต่าทะเลและสถานที่อนุบาลเต่าทะเลขนาดใหญ่ การจัดแสดงพะยูนสตาฟรวบรวมความรู้ด้านชีววิทยาของพะยูนและหญ้าทะเล ตลอดชมการแสดงความสามารถแมวน้ำ (แมวน้ำโชว์)